More than a match Sharp and Smart recruitment
Algemene voorwaarden
Begin direct met solliciteren! Bekijk alle vacatures

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.sharpandsmart.nl en op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door Sharp and Smart aangeboden via de website www.sharpandsmart.nl.
Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en bij deze uitgesloten.
Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

1. Definities
Algemene Voorwaarden: Onderhavige Algemene Voorwaarden van Sharp and Smart gedeponeerd bij de KVK onder dossiernummer 64464342. Tevens zijn deze algemene voorwaarden te vinden op www.sharpandsmart.nl.
Opdrachtgever: De privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon die met Sharp and Smart een Overeenkomst aangaat.
Werkzoekende: Iedere natuurlijke persoon die gegevens heeft achtergelaten op www.sharpandsmart.nl, of op een andere manier is opgenomen in de database van Sharp and Smart, en beschikbaar is voor werk.
Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Sharp and Smart en Opdrachtgever voor het werven van en tewerkstellen van tijdelijk of vast personeel.
Smart Services: Het payrollbedrijf welke zorg zal dragen voor de uitbetaling van het salaris. De werkzoekende zal tevens met het payrollbedrijf een arbeidscontract afsluiten.
Sharp & Smart B.V. h.o.d.n Sharp and Smart: Sharp and Smart, gevestigd op de Zeestraat 66, 2518 AC te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 64464342

2. Plaatsen van vacature bij Sharp and Smart

2.1 Opdrachtgever kan op www.sharpandsmart.nl een vacature laten plaatsen door contact op te nemen met Sharp and Smart. Er zullen geen rechtstreekse contactgegevens van Opdrachtgever geplaatst worden op www.sharpandsmart.nl.
2.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opgeven van juiste en volledige gegevens. De contactgegevens van Opdrachtgever zelf worden niet aan de bij Sharp and Smart ingeschreven Werkzoekenden getoond. Sharp and Smart controleert de opgegeven vacature op geschiktheid en is te allen tijde vrij om deze af te wijzen bij bewezen ongeschiktheid.
2.3 Na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Sharp and Smart en Opdrachtgever is Sharp and Smart gerechtigd om de handelsnaam en logo van Opdrachtgever op www.sharpandsmart.nl te plaatsen ter referentie.

3. Matchen door Sharp and Smart
3.1 Na plaatsing van een vacature door Opdrachtgever kunnen de bij Sharp and Smart ingeschreven Werkzoekenden reageren op de geplaatste vacature. Sharp and Smart screent deze reacties eerst op geschiktheid, alvorens ze door te sturen naar Opdrachtgever.
3.2 Sharp and Smart bemiddelt actief in het matchen van Werkzoekenden met een geplaatste vacature, maar garandeert niet dat een match plaatsvindt, of dat een match er toe leidt dat een Werkzoekende bij de Opdrachtgever werkzaamheden zal gaan verrichten.
3.3 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor verificatie van de door een Werkzoekende opgegeven informatie.
3.4 Sharp and Smart zal zorgdragen voor het rooster, de werving en trainingen.
3.5 De verdere vervulling van de vacature, waaronder payrolling, vindt niet via Sharp and Smart plaats.
3.6 Er komt geen (arbeids-) overeenkomst tot stand tussen Sharp and Smart en de Werkzoekende. De (arbeids-) overeenkomst zal tot stand komen tussen de Werkzoekende en het Payrollbedrijf.
3.7 Sharp and Smart is niet de werkgever, Sharp and Smart verzorgt de werving en selectie voor de opdrachtgever, houdt de gewerkte uren bij en zorgt voor de facturatie. Uitbetaling wordt door het Payroll bedrijf verzorgt.

4. Betaling
4.1 Betaling zal plaatsvinden op de door Sharp and Smart aangegeven wijze en op basis van de door Sharp and Smart opgestelde tarieven.
4.2 Uitsluitend betaling aan Sharp and Smart werkt bevrijdend. Betalingen door de Opdrachtgever aan een Werkzoekende of andere derde, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover Sharp and Smart en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
4.3 Reclame en/of restitutie van reeds betaalde of verschuldigde bedragen voor geplaatste vacatures is niet mogelijk.
4.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever de facturen van Sharp and Smart binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen.
4.5 Bij te late betaling is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 2% van de hoofdsom per kalendermaand, waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Van te late betaling is sprake op de dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is vanaf die datum van rechtswege in verzuim.
4.6 Betwisting van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk plaats te vinden, onder nauwkeurige opgaaf van redenen. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van Opdrachtgever om de factuur te betwisten. Betwisting van de factuur ontslaat Opdrachtgever overigens niet van zijn betaalverplichting.
4.7 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 4.4 opgegeven betalingstermijn aan zijn betaalverplichting voldoet, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven in welk geval Opdrachtgever verplicht is tot betaling van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Sharp and Smart heeft moeten maken ter voldoening van de vordering. De vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente en BTW, met een minimum van € 300,00 per vordering, tenzij Sharp and Smart aantoonbaar meer kosten heeft moeten maken.
4.8 Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of gerechtelijke uitspraak is vastgesteld dat Opdrachtgever een verrekenbare terugvordering of een grond tot opschorting heeft.

5. Aansprakelijkheid Sharp and Smart
5.1 Sharp and Smart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de informatie aangeboden op www.sharpandsmart.nl en/of de nakoming van een Overeenkomst, voor welke schade dan ook en ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd.
5.2 Indien toch vastgesteld moet worden dat Sharp and Smart aansprakelijk is voor enig geleden schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, wordt de schadevergoeding beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
5.3 Aansprakelijkheid van Sharp and Smart voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
5.4 Sharp and Smart zal nooit aansprakelijk gehouden kunnen worden voor een bedrag hoger dan de door Sharp and Smart afgesloten aansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren.

6. Overmacht
6.1 Sharp and Smart zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien er sprake is van overmacht.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan, ‘een buiten de macht van Sharp and Smart liggende omstandigheid’. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen omtrent overmacht van toepassing.
6.3 Indien er van overmacht sprake is, mag Sharp and Smart de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, dan wel geheel of gedeeltelijk opschorten, zonder dat daarvoor enige schadeloosstelling verplicht wordt gesteld.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
7.1 De Opdrachtgever, die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Sharp and Smart, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
7.2 Artikel 7.1 laat onverlet dat Sharp and Smart andere vorderingen kan indienen, zoals het inroepen van ontbinding.
7.3 Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

8. Vrijwaring
8.1 Opdrachtgever vrijwaart Sharp and Smart en alle daarbij betrokken natuurlijke en rechtspersonen (zoals haar werknemers, bestuurders en adviseurs) tegen elke rechtsvordering van derden die gebaseerd is op de uitvoering van de Overeenkomst of de verlening van andere diensten door Sharp and Smart aan de Opdrachtgever, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en andere te maken gerechtelijke kosten.
8.2 Indien Sharp and Smart desondanks door zo een derde aansprakelijk wordt gesteld en Sharp and Smart in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, dan heeft Sharp and Smart voor het gehele, alsdan door haar voldane bedrag, regres op de Opdrachtgever.

9. Privacy
9.1 Opdrachtgever stemt in met en geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Sharp and Smart zoals neergelegd in het Privacybeleid van Sharp and Smart, in te zien op www.sharpandsmart.nl/privacy, en dat door middel van referentie deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.
9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van www.sharpandsmart.nl, waaronder begrepen de daar toegankelijke database, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sharp and Smart, geheel of gedeeltelijk over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

10. Geheimhouding
10.1 Opdrachtgever zal geen vertrouwelijke informatie van of over Sharp and Smart, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen, verstrekken aan derden, tenzij verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren.
10.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In het bijzonder geldt als aan Opdrachtgever verstrekte informatie van en over de bij Sharp and Smart ingeschreven Werkzoekenden.

11. Concurrentiebeding
11.1 De Opdrachtgever verbindt zich geen, door Sharp and Smart voorgestelde, dan wel ingeschakelde Werkzoekenden, in dienst te nemen of deze anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken.
11.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om rechtsreeks met de Werkzoekende een (arbeids-) overeenkomst aan te gaan, gedurende twee jaar na het ontbinden van de overeenkomst.
11.3 Indien Opdrachtgever voornemens is een rechtstreekse (arbeids-) overeenkomst aan te gaan met een reeds te werk gestelde Werkzoekende dient zij Sharp and Smart hiervan op de hoogte te stellen. Eventueel door middel van een afkoopsom zal Sharp and Smart, al dan niet, toestemming verlenen.
12. Boetebeding
12.1 Indien er sprake is van een schending van een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder een schending van artikel 11, zal Opdrachtgever een boete verschuldigd zijn van € 500,00 per Werkzoekende per dag dat de overeenkomst voortduurt.
13. Toepasselijk recht en forumkeuze
13.1 Op elke offerte c.q. overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen Sharp and Smart en Opdrachtgever zijn
ontstaan of mochten ontstaan zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Niettemin heeft Sharp and Smart het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14. Slotbepaling
14.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn, of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
14.2 Indien de Algemene Voorwaarden tussentijds wijzigen zal Sharp and Smart Opdrachtgever hierover berichten voordat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.